DANE KONTAKTOWE

Urząd Gminy Uchanie
ul. Partyzantów 1
22-510 Uchanie
tel. (84) 657 72 66; 
fax (84) 657 71 22;
nr rachunku:
59 8202 1016 2002 1600 0374 0001
NIP 919 13 17 964
e-mail: sekretariat@uchanie.eurzad.eu

WARTO TU ZAJRZEĆ!

Wycięcie bez zgody drzewa lub krzewu rosnącego na terenie nieruchomości grozi nałożeniem wysokiej kary pieniężnej. W celu jej uniknięcia, właściciel posesji powinien uzyskać wcześniej zezwolenie na wycinkę, a w tym celu musi złożyć stosowny wniosek we właściwym urzędzie.

Kto może złożyć wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa lub krzewu?

Wniosek o wydanie zgody na wycięcie drzewa lub krzewu może złożyć posiadacz nieruchomości, na której rośnie zieleń przeznaczona do usunięcia. Posiadaczem może być nie tylko właściciel lub współwłaściciel nieruchomości, ale również inna osoba, która ją użytkuje, np. użytkownik wieczysty, dzierżawca lub najemca.

Jeśli posiadacz nieruchomości nie jest jednocześnie jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku o wydanie zezwolenia musi obowiązkowo załączyć zgodę właściciela na dokonanie wycinki. W sytuacji, gdy nieruchomość ma kilku właścicieli, zgodę na wycinkę powinni wyrazić wszyscy jej współwłaściciele. Takiej zgody nie musi uzyskiwać użytkownik wieczysty nieruchomości, na której rośnie wycinane drzewo lub krzew.

Czy jest opłata za złożenie wniosku?

Złożenie w urzędzie gminy wniosku o wydanie zgody na wycinkę drzewa lub krzewu jest wolne od opłat administracyjnych.

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu powinien zawierać przede wszystkim poniższe informacje:

·         imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy, a jeśli wnioskodawca nie jest jednocześnie właścicielem nieruchomości, na której rosną drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki, wniosek powinien zawierać również dane właściciela (lub właścicieli) nieruchomości,

·         tytuł prawny na podstawie, którego wnioskodawca rozporządza nieruchomością,

·         nazwę gatunku drzewa lub krzewu przeznaczonego do wycięcia,

·         wielkość obwodu pnia drzewa mierzoną na wysokości 130 cm (jeśli wycinane drzewo rozwidla się poniżej 130 cm, wówczas każdy pień traktuje się jako osobne drzewo),

·         wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy, wyrażoną w metrach kwadratowych,

·         przeznaczenie terenu, na którym rośnie zieleń wytypowana do wycinki, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

·         przyczynę (uzasadnienie) wycinki,

·         planowany termin dokonania wycinki.

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku?

Do wniosku o wyrażenie zgody na wycinkę drzewa lub krzewu należy załączyć następujące dokumenty:

·         zgodę właściciela lub wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, na której rosną drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki — ale tylko w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, albo nieruchomość ma kilku współwłaścicieli,

·         rysunek lub mapkę przedstawiającą usytuowanie drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki na planie nieruchomości,

·         dokument potwierdzający prawo wnioskodawcy do władania nieruchomością (np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu),

·         pełnomocnictwo — jeśli wniosek składa w imieniu wnioskodawcy jego pełnomocnik.

Ważne jest uzasadnienie wniosku

Wśród najczęściej wskazywanych przyczyn wycinki wymieniane jest: obumieranie wycinanej roślinności, niszczenie przez drzewa lub krzewy murów budynków, zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, ruchu drogowego.

W sporadycznych przypadkach, gdy uzasadnienie wniosku budzi wątpliwości organu, może on uzależnić wydanie zgody od przesadzenia lub zastąpienia wycinanych drzew i krzewów innymi w liczbie nie mniejszej niż liczba roślin usuwanych. Nazywa się to „kompensacją przyrodniczą”.

Kto wydaje zezwolenie na wycięcie drzewa lub krzewu?

Zezwolenie na wycięcie drzewa lub krzewu wydawane jest przez organ gminy — wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W przypadku, gdy drzewo lub krzew jest usuwane z nieruchomości będących własnością gminy, zezwolenie wydaje starosta powiatowy (aby uniknąć sytuacji, w której gmina sama sobie udziela zgody na usunięcie zieleni z nieruchomości, które do niej należą).

Gdy drzewo lub krzew przeznaczone do wycięcia rośnie na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, wówczas zezwolenie jest wydawane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

W przypadku, gdy drzewo rośnie w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, zezwolenie wydawane jest po uzgodnieniach z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Kiedy nie trzeba mieć zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu?

Zezwolenie na wycinkę nie jest konieczne, gdy wiek drzewa lub krzewu nie przekracza 10 lat.

Zezwolenia nie wymaga również wycięcie drzew i krzewów owocowych, które nie rosną na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na terenie parku narodowego albo rezerwatu przyrody — na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową. 
W przypadku drzew owocowych należy pamiętać również o tym, że zezwolenie nie jest wymagane tylko wtedy, gdy wycinane są drzewa wydające owoce. Wycięcie ozdobnego drzewa owocowego będzie już bowiem wymagało uzyskania zezwolenia.

Ponadto nie trzeba mieć zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na plantacjach.

Jak długo czeka się na wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa?

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu powinien zostać rozpatrzony w przeciągu miesiąca, natomiast gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana, termin ten może ulec wydłużeniu do dwóch miesięcy.

Czy są opłaty za wycięcie drzewa?

Jak już wspomnieliśmy powyżej, złożenie wniosku jest wolne od opłat. Natomiast samo wycięcie drzewa lub krzewu na podstawie uzyskanej zgody może w określonych przypadkach podlegać opłatom.

Opłat za wycięcie drzewa lub krzewu nie ponoszą osoby fizyczne w sytuacji, gdy uzyskały zgodę na tę wycinkę i nie ma ona związku z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą.

W pozostałych przypadkach — gdy wycinka jest dokonywana na cele związane z działalnością gospodarczą — Ustawa o ochronie przyrody nakłada na posiadacza nieruchomości obowiązek uiszczenia opłat za wydanie zgody na usunięcie drzew lub krzewów.

Wysokości tych opłat są uzależnione od rodzajów i gatunków drzew lub krzewów oraz od obwodu pnia drzewa, zaś w przypadku krzewów — od powierzchni zajmowanej przez krzew. Z początkiem każdego kolejnego roku kalendarzowego stawki opłat podlegają waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty w ustawie budżetowej.

W 2013 r. stawki za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm wynoszą od 13,16 zł do 328,34 zł. Taką stawkę podstawową przemnaża się następnie przez długość obwodu oraz tzw. współczynnik różnicujący, którego wartość uzależniona jest od długości obwodu.

Z kolei stawka za usunięcie krzewu w 2013 r. wynosi 243,22 zł od jednego metra kwadratowego zajmowanego przez dany krzew.

Jakie kary grożą za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia?

Jak już wskazano, wycięcie drzewa lub krzewu bez stosownego zezwolenia może skutkować nałożeniem na posiadacza nieruchomości olbrzymiej kary finansowej. Karę tę wymierza wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a jej wysokość jest równa trzykrotnej opłacie przewidzianej za usunięcie drzew lub krzewów.

Dla przedstawionego powyżej przykładu wycięcia dębu o obwodzie 100 cm kara wynosiłaby aż 61 885,44 zł!

Należy pamiętać, że kara będzie wyższa, jeżeli w skutek wycinki nie można ustalić obwodu pnia lub gatunku drzewa. Wówczas wysokość kary ustala się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego, powiększając ją o 50%.

Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220, z późn. zm.).

 

Druk wniosku do pobrania